Stad Brugge diende in januari 2023 een aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor een erkenning en subsidiëring als onroerenderfgoedgemeente. Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele maakte bekend dat Stad Brugge voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Na advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en het agentschap Onroerend Erfgoed besliste hij om Brugge te erkennen als onroerenderfgoedgemeente.   

De erkenning is een duidelijk signaal dat de inspanningen van ons bestuur bij de zorg voor het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed gewaardeerd worden. De erkenning maakt bovendien de jarenlange investering in mensen en middelen zichtbaar en het zorgt dat we nog sterker kunnen inzetten op een lokaal onroerenderfgoedbeleid. De Vlaamse overheid van haar kant maakt nu ook duidelijk dat Brugge een bevoorrechte samenwerkingspartner is bij het nemen van beslissingen. Een kwaliteitsvol erfgoedbeleid kunnen voeren is immers cruciaal voor Brugge, zeker omdat het historisch centrum, het belfort en het begijnhof erkend zijn als werelderfgoed. Brugge is dé Vlaamse onroerenderfgoedgemeente bij uitstek en de erkenning is voor hem hiervan het bewijs.

De erkenning gaat in op 1 juli 2023 en geldt voor onbepaalde duur. Bij een erkenning krijgt de stad meer autonomie en zal ze dus zelf beslissingen kunnen nemen op vlak van onroerend erfgoed. Daarnaast zal Brugge jaarlijks een subsidie van 90.000 euro ontvangen voor de werking als onroerenderfgoedgemeente.

Aan de erkenning zijn voorwaarden verbonden, zoals het verplicht opnemen van enkele specifieke taken en bevoegdheden zoals het geven van toelatingen voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en voor handelingen aan beschermd erfgoed waarvoor er geen omgevingsvergunning vereist is, het akte nemen van archeologienota’s enzovoort. Daarnaast kan je als erkende gemeente ook vrijwillig extra taken opnemen zoals het begeleiden van erkende archeologen bij de uitvoering van hun onderzoeken, nagaan of archeologen de Code van Goede Praktijk correct toepassen, opvolgen van archeologische opgravingen, begeleiden van erkende archeologen, opmaken van extra erfgoedinventarissen, opzetten van sensibiliseringsacties en het aanbieden van groepsaansluitingen bij Monumentenwacht. Stad Brugge zal ook meer inzetten op het betrekken van erfgoedverenigingen en vrijwilligers bij de inventarisatie, ontsluiting en het beheer van bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Stad Brugge beschikt daarvoor over de nodige expertise binnen de eigen stadsdiensten en doet tevens een beroep op de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Raakvlak. Brugge is nu trouwens de enige kunststad in Vlaanderen die zowel zelf erkend is als onroerenderfgoedgemeente én participeert aan een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.