Storm NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een batterijpark naast het hoogspanningsstation in Zeebrugge. De stad gaf alvast een positief advies dat in de gemeenteraad van 24 april ter goedkeuring werd voorgelegd. De provincie zal een beslissing nemen over deze vergunning.

De stad gaf een positief advies en gaat akkoord met het opnemen van de westelijke ontsluiting in het lokale wegennet zodat deze weg voor fietsers op termijn deel kan worden van fietssnelweg F31. Zo wordt op termijn een aangename fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge mogelijk.

Het batterijpark komt naast de Simon Stevinhoogspanning. Deze locatie werd gekozen omdat de batterijen dienen aangesloten te worden op het hoogspanningsstation van Elia en nabij energieoverschotten. Die energieoverschotten komen van de windturbines in de buurt en de windturbines op zee die aanlanden in Zeebrugge. Vooral die windturbines zorgen voor de energieoverschotten die in het batterijpark worden opgeslagen. Deze blauwe zone waar het batterijpark gevestigd wordt is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen.

Batterijparken zijn belangrijk om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Zo’n park zorgt voor de opslag van elektriciteit op het moment dat windturbines en zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan wij allemaal nodig hebben. Op het moment dat er minder geproduceerd wordt dan we nodig hebben, geeft het batterijpark de opgeslagen elektriciteit weer vrij. Hoe meer windturbines er gebouwd worden, hoe meer zonnepanelen we plaatsen, hoe meer batterijparken we nodig hebben om de vraag en het aanbod in evenwicht te brengen.

Storm bouwt een park van 100 MW of 400MWh. Dat betekent dat de batterijen gedurende 4 uur 100 MW elektriciteit kunnen afgeven of gedurende die 4 uur 60.000 gezinnen kunnen voorzien van elektriciteit.