Op 6 juli 2012 werd het Management Plan voor de UNESCO Werelderfgoedzone voorgelegd. Naast bescherming van een aantal stadsgezichten en de opmaak van het thematisch Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd daarin ook de opmaak van deelplannen of kwartierstudies opgenomen. In de deelplannen wordt bekeken waar het bouwkundig erfgoed is gelegen en hoe dat versterkt kan worden. Daarbij wordt nagedacht over bijvoorbeeld mobiliteit, groenaanleg, bestrating, de bestaande en gewenst functies van de wijk, enzovoort. Het onderzoek leidt tot een aantal mogelijkheden of acties om de wijk te versterken. De plannen kunnen in die zin verder worden uitgewerkt maar hebben geen juridische kracht. Ze zijn wel een belangrijke handleiding voor het beheer van die wijk.

“Voor Brugge voorzien we 9 van dergelijke wijkstudies. In 2015 is de studie van West-Brugge afgewerkt. Sinds 2017 is men bezig met de studie van het Ezelstraatkwartier en sinds enkele maanden is men ook gestart met het onderzoek naar de Sint-Gilliswijk.

Drie zones afgebakend

Zone 1: HoWest – Rijksnormaalschool

De HoWest Campus Sint-Jorisstraat is gevestigd in de vroegere Rijksnormaalschool en is een beschermd monument. Het grote complex heeft een oppervlakte van ongeveer een ha en ligt in sterk veranderende buurt, hierbij denk ik bv. aan de nieuwe Snuffel, de ontwikkeling van de Weylerkazerne, het Theresianenhof enzovoort. HoWest wenst een deel van haar opleidingen hier te behouden, maar er is meer mogelijk op de site. Gezien het beschermd statuut en het monumentaal karakter van de site zal alles voorzichtig afgewogen moeten worden.

Het Ezelstraatkwartier

Het Ezelstraatkwartier is een wijk in de Brugse binnenstad die ligt tussen de Hoefijzerlaan en de as Sint-Jorisstraat-Vlamingdam enerzijds en tussen de Speelmansrei en de Gulden-Vlies- en Koningin Elisatbethlaan anderzijds.

Een deelplan bestaat uit drie fases. Eerst wordt de volledige wijk in kaart gebracht en geëvalueerd. Deze fases zijn vandaag afgerond en nu start het diepgaander onderzoek naar de drie zones. Die drie zones moeten herbestemd worden of in elk geval beter geïntegreerd worden in de wijk.  In het deelplan voor West-Brugge onderzocht men bijvoorbeeld de inplanting van het nieuwe beursgebouw en de ontwikkeling van VTI site in de Boeveriestraat.

Zone 2: Religieuze gebouwen en tuinen Karmelietenklooster en Ongeschoeide Karmelietessen

Het Ezelstraatkwartier is een sterk ‘versteend’ kwartier, maar heeft toch opvallend veel groene ruimtes. Vaak zijn dat de tuinen van kloosters, zoals die van het Klooster van de zusters van Karmel en het Klooster van de ongeschoeide karmelieten.

De zusters zijn ondertussen weggetrokken uit hun klooster waardoor er een nieuwe bestemming of ontwikkeling voor klooster en tuin moet gezocht worden. Het onderhoud van de tuin en de gebouwen van de ongeschoeide karmelieten wordt een steeds zwaardere last. Misschien zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld de tuin of bepaalde delen van het gebouw met de buurt te delen. Uiteraard vertrekt de studie steeds vanuit respect voor het erfgoed en de kloostergemeenschap en vanuit de noden van de wijk.

Zone 3: optimalisatie schoolomgeving Maricolen/Mortierstraat

Centraal in de wijk ligt het Technisch Instituut Heilige Familie of de Maricolen. De school heeft een belangrijke functie voor de wijk en ligt juist naast het Sebrechtspark, waar de school ook gebruik van maakt, en het projectgebied ‘Ruckendale’ (tussen de Groenestraat en de Gulden Vlieslaan).

De bedoeling is ook om de schoolomgeving veiliger te maken. Er wordt onderzocht welke alternatieve wegen mogelijk zijn voor de fietsers om de school te bereiken. Tegelijk kijken we ook om de buurt van de Mortier en de Neststraat te verbeteren. Dit kan door de Mortierschool op te waarderen als speelzone voor de buurt.

Kortom, het doel van deze deelplannen is om zowel de buurt als de gebouwen met erfgoedwaarde sterker te maken.