Eind vorig jaar werd door de MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven) een aanvraag ingediend voor het verbreden en verdiepen van het Boudewijnkanaal.

Stad Brugge diende hiervoor in het voorjaar 2019 een advies te geven aan de Vlaamse overheid.  Het is die Vlaamse overheid die beslist over het al dan niet vergunnen van het project en de op te leggen voorwaarden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) hoopte toen dat de Vlaamse overheid het advies integraal zou overnemen en zo een evenwicht vinden tussen de economische belangen van de haven en de leefbaarheid van de polderdorpen. 

Ondertussen heeft de Vlaamse regering beslist om de omgevingsvergunning voor de uit te voeren werken toe te kennen, en er worden heel wat bijzondere voorwaarden opgelegd om de hinder naar de omwonenden te beperken en het effect op het milieu binnen de perken te houden. 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V): “Ik ben blij dat ook de Vlaamse overheid, samen met ons de bezorgdheden van de inwoners van Lissewege en Zwankendamme met betrekking tot de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal deelt.” 

“Aan de ene kant wil de stad de haven ten volle tot ontwikkeling laten komen zodat de stad en haar inwoners ook de voordelen plukken van een bloeiend economisch weefsel in de haven. Bijkomende werkgelegenheid is uiteraard heel belangrijk, maar het moet hand in hand gaan met het milieu en de leefbaarheid in de woonkernen van Lissewege en Zwankendamme,” zegt Demon. 

Geluidsoverlast voor de buurtbewoners, zowel tijdens de aanlegfase als tijdens het latere gebruik van de terminal, kan niet getolereerd worden. Zo wilde de Stad vermijden dat er ook ’s nachts gewerkt wordt of dat bepaalde machines en werktuigen gebruikt worden die overlast kunnen veroorzaken, zeker als er alternatieven bestaan om de werken stiller uit te voeren. Het verbod om geen werken tijdens de nacht uit te voeren, heeft de Vlaamse overheid echter niet overgenomen. Wel dient de aanvrager de lawaaierige werkzaamheden (indrijven damplanken, laden en lossen schepen,…) te beperken tot de dagperiode (7u tot 19u). Ingeval daarvan wordt afgeweken, moet de stad Brugge daar voorafgaand van op de hoogte gebracht worden, met de melding van de motivatie waarom de werken niet binnen de dagperiode kunnen gebeuren en gedurende welke periode welk geluidsdrukniveau veroorzaakt zal worden.

Volgende voorwaarden uit het advies van de Stad Brugge werden wel integraal overgenomen:

  • Geen gebruik van een dieselhamer voor het indrijven van damplanken, maar gebruik maken van een luchthamer om lagere geluidsniveaus te bekomen
  • Opleggen van een snelheidsbeperking (20 km/u) op de werfsite met het oog op het beperken van trillingen naar de omgeving toe alsook minimaliseren van opwaaiend stof. De zones waar gereden wordt dienen ook zo effen mogelijk te zijn om het effect van trillingen te beperken.
  • Schepen die gebruikt zullen worden voor het laden en lossen mogen enkel gebruik maken van brandstoffen die maximaal 0.1% zwavel bevatten en enkel gebruik te maken van LNG of Distallate Marine Oil (MGO/MDO) met het oog op het beperken van de luchtemissies.
  • Walstroomfaciliteiten dienen voorzien te worden in de nabestemmingsfase om ervoor te zorgen dat de schepen hun scheepsmotoren kunnen afschakelen tijdens het aangemeerd liggen.
  • Periodiek wordt de samenstelling van de bagger- en ruimingsspecie opgevolgd, met het oog op het inschatten van het risico op geurhinder
  • De aanvrager dient de nodige maatregelen te voorzien om een rattenplaag te voorkomen en, indien nodig, een gespecialiseerde firma te contacteren om de gepaste maatregelen te nemen.

 “We blijven erover waken dat de buurtbewoners trouwens goed en blijvend moeten geïnformeerd worden over alle werken. Er is tijdens de werkzaamheden een (groen) telefoonnummer beschikbaar, waar omwonenden terecht kunnen ingeval zij hinder van de werkzaamheden ondervinden, zodat er snel en gepast kan ingegrepen worden door de bedrijven die de werken zullen uitvoeren,” besluit Demon, “want de leefbaarheid in de dorpskernen moet steeds vooropgesteld worden!”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.