Nieuws

Stad Brugge wint Openruimtebeker

Brugge krijgt de openruimtebeker van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). De beker erkent onze inspanningen om de open ruimte ook echt als groene zones te behouden in plaats van alles vol te bouwen.

Woonuitbreidingsgebieden herbestemd naar open ruimte

Om ons te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast kiest het College van Burgemeester en Schepenen op mijn voorstel om enkele woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar open ruimte. Het betreft nog niet bebouwde gebieden waar een tegenstrijdigheid bestaat tussen de geldende bestemmingsvoorschriften die bebouwing toelaten en het belang van deze gebieden voor het watersysteem. Het gaat over de zogenaamde signaalgebieden en we voeren hiermee de Brugse bouwshift uit.

Beleidsplan Ruimte Brugge

Het college van burgemeester en schepenen keurde de conceptnota goed voor het Beleidsplan Ruimte Brugge (het BRB). Deze nota wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de middenveldorganisaties. Eind maart start een publieke raadpleging bij de Bruggelingen.

Masterplan Sint-Pietersplan goedgekeurd

Enkele jaren geleden kregen de landbouwgronden ten noorden en ten oosten van de waterplas een recreatiebestemming om hier extra recreatief groen en verblijfsrecreatie op stedelijk niveau mogelijk te maken. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, besliste de stad om voor het volledige recreatiegebied (ca. 67 ha) een masterplan op te maken.

Beheersplan Brugse stadsvesten

Onze Brugse vesten zijn het langste park van Brugge en behoren sinds 2000 tot het unesco werelderfgoed. Sinds 2016 zijn ze ook beschermd stadgezicht. Er werd nu een beheersplan opgemaakt voor de toekomst van onze vesten.

Wijkpark Ten Boomgaard

Tussen het Dolfinarium Boudewijnpark en de Dorpsstraat komt een nieuw wijkpark: ‘Ten Boomgaard’. “Het wijkpark met een oppervlakte van 21.500 m² wordt een voorbeeldproject waarbij natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand gaan. Met de stedelijke basisschool Sint-Michiels, het woonzorgcentrum Ten Boomgaard en private woningen in de buurt ontstaat er een belevingspark voor jong en oud.

Stad maakt keuzes voor Sint-Pietersplas

In september 2020 is het studiebureau BUUR i.s.m. Corridor in opdracht van de stad gestart met de opmaak van een masterplan voor het recreatiegebied Sint-Pietersplas. Met dit masterplan wil de stad onderzoeken op welke manier dit gebied verder kan uitgroeien tot een stedelijke groenpool voor watersport, openluchtrecreatie en verblijfsrecreatie. Er wordt hierbij gezocht naar een evenwicht wordt tussen sport, recreatie en natuur op en rond de Sint-Pietersplas.

Dromen van schaatsen in de Assebroekse Meersen

De winter is nu al een tijdje in het land en dan is de vraag naar natuurschaatsen nooit veraf. Op dit moment stelt de Stad Brugge alles in het werk om schaatsen op het natuurijs van de Assebroekse Meersen mogelijk te maken.

negatief advies voor vestiging Top Mix in achterhaven

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 19 oktober 2020 om een ongunstig advies te verlenen aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) omtrent een nieuwe vestiging van Top Mix in de achterhaven van Zeebrugge.

Eerste stap in behoud Assebroekse Meersen

De Stad ontving een aanvraag voor de verkaveling van weilanden die gelegen zijn achter de woonpercelen langs de Sint-Trudostraat. De verkavelingsaanvraag voorziet 91 nieuwe woongelegenheden en de aanleg van een nieuwe weg die de verkaveling zal ontsluiten naar de Sint-Trudostraat. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen. Maar op mijn voorstel gaf het schepencollege op 11 mei al negatief advies op deze aanvraag.