We willen extra scholen bouwen, meer handen in het basisonderwijs en meer waardering voor het werk van de leerkracht.                                                                                                                                                   

Hilde Crevits realiseerde al veel, en dat willen we verder uitbreiden. 

Onderwijs is de motor van onze economie en onze samenleving. Ons menselijk kapitaal is onze belangrijkste bron van hernieuwbare energie. De kwaliteit van ons onderwijs is dan ook cruciaal. 

Daarnaast zijn onze scholen en speelplaatsen de spiegel van onze samenleving :  kinderen, jongeren, leerkrachten én ouders leren er met elkaar omgaan. 

CD&V is ervan overtuigd dat de vrijheid van onderwijs in al zijn aspecten essentieel is voor de hoge kwaliteit van ons onderwijs. We vullen deze vrijheid van onderwijs ruim in: zowel de vrije schoolkeuze van ouders als de vrijheid van scholen wat betreft de stichting (oprichting van scholen), richting (pedagogisch project) en inrichting (de organisatie en het personeelsbeleid) van onderwijs. We geven daarom vertrouwen en verantwoordelijkheid aan schoolbesturen en schoolteams.

Buurtschooltjes zijn een must

CD&V is een grote believer in de buurtscholen. Nabijheid van een buurtschooltje zorgt voor leefbaarheid van de kern.  We zien dat in de kleinere gemeenten in West-Vlaanderen er vaak geen winkeltje meer is maar wel nog een kleuterafdeling of een buurtschooltje.  De aanwezigheid en nabijheid van zo een schooltje houdt de kern levendig én zorgt voor vernieuwing van gezinnen én kinderen.

Toponderwijs in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen hebben we toponderwijs en dat moeten we zo houden. 

  • Met onze internationaal gerenommeerde hotelscholen én een sterk landbouwonderwijs, hebben we ervoor gezorgd dat het studiedomein voeding & horeca én het studiedomein landbouw een duidelijke plaats kregen binnen de nieuwe matrix met studiedomeinen.

Maar uiteraard is de ontwikkeling van de technische skills zeker in West-Vlaanderen van groot belang.

Zo investeerden we alleen al in 2018 € 1.045.432,80  in vernieuwde uitrusting voor onze West-Vlaamse technische scholen.

Lekker Duaal 

In West-Vlaanderen verlaten gemiddeld veel minder leerlingen de schoolbanken zonder diploma (slechts 8% van de West-Vlaamse leerlingen tov 10,4% gemiddeld in Vlaanderen).   Door de realisatie van het duaal leren (combineren van leren en werken) zal de uitstroom van leerlingen zonder diploma nog verminderen.  In West-Vlaanderen is er een groot draagvlak voor Duaal Leren. 

Hoger onderwijs

Het aantal studenten aan hogescholen en universiteiten in onze provincie bedraagt bijna 20.000. Dit is een stijging van meer dan 5% deze legislatuur.  Het aanbod van studierichtingen moet mee evolueren met de markt: de arbeidsmarkt, de innovatieve technieken én de vernieuwde inzichten.  Onze hogescholen houden de vinger aan de pols dankzij een constante innovatie van hun studierichtingen. 

Betaalbaar naar school

Ondanks initiatieven als de maximumfactuur in het basisonderwijs, gespreide betalingsmogelijkheden, … hebben sommige ouders het lastig om de schoolfacturen te betalen. 18 West-Vlaamse scholen namen de afgelopen 2 schooljaren deel aan het project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’. Dit project ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van een beleid rond onbetaalde schoolfacturen. Het is de bedoeling dat scholen zo preventief leren omgaan met de armoedeproblematiek en manieren zoeken om achterstallige facturen op een menswaardige manier te innen.

Inclusief onderwijs

CD&V is voorstander van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs betekent voor ons: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet.

Er werd de afgelopen legislatuur veel geïnvesteerd in het buitengewoon onderwijs en in inclusie. Ook werden in onze provincie 25 type 9-scholen geopend in het basisonderwijs en 21 type-9 scholen in het secundair onderwijs. Hier kunnen leerlingen met autisme terecht. We willen deze ingeslagen weg verder. Dit vraagt zowel van de Overheid de nodige (financiële) inspanningen als van de scholen. Via teamteaching kunnen leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs veel bijleren van hun collega’s uit het gewoon onderwijs en omgekeerd.

Scholenbouw

Dankzij de inhaalbeweging in Vlaamse scholenbouw hebben we de voorbije jaren heel wat extra kunnen investeren in onderwijsinfrastructuur, ook in de provincie West-Vlaanderen. Samen met de lokale schoolbesturen en de private sector heeft de Vlaamse overheid fors geïnvesteerd in de modernisering, renovatie en uitbreiding van West-Vlaamse schoolgebouwen.