Uitbreiding stadsvaart kan niet op Brugse Vesten

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De expertencommissie van Unesco heeft zijn advies uitgebracht rond de stadsvaart en vraagt maximaal behoud van de Vesten.

Het project Stadsvaart onderzoekt het samengaan en het verbeteren van de scheepsvaart ( voornamelijk van grotere schepen van 1000 naar 3000 ton, van klasse IV naar klasse Va en dit met een grotere frequentie) rond Brugge in functie van een betere ontsluiting van de kusthavens Zeebrugge/Oostende met het Seine-Schelde Netwerk.

Zeebrugge heeft bijvoorbeeld geen goede binnenvaartontsluiting, slechts 0,6 % van de trafiek wordt overgezet op de binnenscheepvaart. Dit is een stuk lager dan bij de havens van Gent en Antwerpen.  Daarnaast, wordt ook bekeken om de (weg)mobiliteit te verbeteren, vooral ter hoogte van de R30.

De ‘Stadsvaart’ is een schakel binnen het ruimere verhaal van de ontsluiting met het Europese hinterland en kadert binnen een groots Europees project. “Het is daarbij de bedoeling het transport te vergroenen door meer transport van de weg naar het water halen”, zegt Demon. De ‘Doorvaart’ of ‘stadsvaart’ is het alternatief dat is opgemaakt na de discussies rond het Schipdonkkaneelproject (2011-2012), waar geen politiek draagvlak meer voor werd gevonden na protesten door o.m. natuurverenigingen.

Voor wat betreft de Steenbruggebrug is een voorkeursalternatief uitgewerkt en volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning in 2020.

Tot nu toe is er geen beslissing genomen wat betreft de nieuwe locatie van de te vernieuwen Dampoortsluis. Er werd een voorkeurslocatie naar voor geschoven ter hoogte van de Kruisvest, maar deze werd nog niet bekrachtigd. De Stuurgroep (met als leden de Vlaamse Waterweg, MBZ, De Lijn, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Oostkamp, de stad Brugge…) die het project begeleidt, is zich er van bewust dat de impact op het ‘Unesco Werelderfgoed Brugge’ exact moet gekend zijn voor er een akkoord kan overwogen worden. De Stuurgroep heeft gevraagd om dit duidelijker te onderzoeken en een adviesvraag te stellen aan Unesco in verband met de mogelijke knelpunten langsheen het tracé.

In februari 2017 werd door vertegenwoordigers van ICOMOS-België en ICOMOS-Nederland (dit is het officiële adviesorgaan van Unesco) een sitebezoek gebracht. Er werd toen voorgesteld om de impact op de kernwaarden en attributen van het Werelderfgoed te onderzoeken voor de verschillende knelpunten langs het tracé. Onderzoek werd intussen uitgevoerd door de Dienst Monumentenzorg in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Concreet situeert het project ‘Stadsvaart of Doortocht Brugge’ zich volledig in de Unescozone; de R30 is uiteraard ook deel van het project en ligt in de bufferzone rond het werelderfgoed. Voorafgaand aan een adviesvraag aan Unesco werd het project voorgelegd aan de Unesco Expertencommissie. 

De expertencommissie van Unesco heeft zijn advies uitgebracht rond de stadsvaart en vraagt maximaal behoud van de Vesten. Dit moet volgens de leden van de Unesco Expertencommissie als een uitdaging en zelfs opportuniteit gezien worden om het ruimere mobiliteitsverhaal rond Brugge aan te pakken in zijn totaliteit waar in het bijzonder de R30 bij betrokken moet worden. Deze wordt als weinig kwalitatief en duurzaam ervaren. Er zal bekeken worden om een studie of wedstrijd uit te schrijven om te zoeken naar een totaaloplossing voor de ruimere mobiliteitscontext van de waterweg en specifiek de R30 en omgeving.

Het is nog eens bewezen dat de uitbreiding langs de Vesten niet aanvaardbaar is. Een mogelijke oplossing moet gezien worden in de R30, want onteigening in sint-Jozef werd vroeger reeds uitgesloten.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.