Voorstelling wetsvoorstel Nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in commissie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ook dit jaar werden we bij de eerste zonnestralen opnieuw geconfronteerd met amokmakers die de rust en orde verstoren in de recreatiedomeinen. Dit zorgt voor zware gevallen van overlast en agressie. Met dit voorstel wil ik deze problematiek een halt toeroepen.

Met haar Omzendbrief inzake overlast in recreatiegebieden en recreatiezones nam minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in 2021 alvast een waardevol initiatief. Deze omzendbrief omvat verschillende preventieve en repressieve maatregelen die genomen kunnen worden in de strijd tegen overlast in de recreatiegebieden. Uit een evaluatie blijkt dat deze omzendbrief goed gekend is bij de actoren op het terrein en als nuttig wordt ervaren. Op 17 mei van dit jaar werd de omzendbrief van 2021 aangevuld met onder meer bepalingen inzake de rol van private bewakingsagenten en gemeenschapswachten.

Toch stellen we vast dat de omzendbrief niet alle problemen oplost. Daarom willen we voorzien in een uitgebreid en wettelijk veiligheidskader voor recreatiedomeinen door middel van dit wetsvoorstel.

In de eerste plaats verlangen we van uitbaters van recreatiedomeinen dat zij zelf een aantal veiligheidsmaatregelen nemen, zoals het opstellen van een huishoudelijk. De meeste domeinen worden uitgebaat door provinciale of gemeentelijke overheden. Zij voorzien vandaag in de meeste gevallen reeds in dergelijke maatregelen. De impact van deze verplichting kan dus beperkt zijn.

We voorzien de mogelijkheid voor de uitbater om stewards en een veiligheidsverantwoordelijke in te zetten. De Koning zal het werkingskader bepalen. Het is echter de bedoeling dat zij een bemiddelingsrol spelen tussen het publiek en de politie- en hulpdiensten. Ze hebben daarnaast ook een belangrijke informatietaak.

-Voorts voorzien we met dit voorstel in een aantal gedragingen die bestraft zullen kunnen worden met administratieve sancties:

-Het zonder gerechtvaardigde reden gooien of schieten van voorwerpen;

-Het onrechtmatig betreden van het domein;

-Het negeren van de bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, stewards, politie- of hulpdiensten;

Aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede;

De sancties en de bijhorende strafmaat worden gespiegeld aan de sancties die we terugvinden in de recent door dit parlement gewijzigde Voetbalwet. Het gaat meer bepaald om:

-Administratieve geldboete;

-Domeinverbod, dat nationaal geldt;

-...

Bij de overlast in recreatiedomeinen zijn vaak minderjarigen betrokken. We willen deze wet daarom van toepassing maken op jongeren vanaf 14 jaar. Vanaf die leeftijd mag ervan uitgegaan worden dat men voldoende verantwoordelijkheidszin en onderscheidingsvermogen heeft om de gevolgen van de eigen handelingen op zich te nemen. Het proces-verbaal tot vaststelling van de in dit wetsvoorstel administratiefrechtelijk bestrafte feiten kan enkel door een politieambtenaar worden opgesteld. Bovendien voorzien we in een waarschuwingsmechanisme. De politieambtenaar zal personen die nog geen inbreuk opliepen in de zin van deze wet een officiële waarschuwing kunnen geven.

De FOD Binnenlandse Zaken kan, naar analogie met de Voetbalwet, instaan voor het opleggen van de administratieve sancties. Mogelijks kan deze taak eveneens worden toevertrouwd aan de reeds bestaande Voetbalcel. Zij zijn immers vertrouwd met de materie.

We voorzien in het voorstel eveneens in een domeinverbod als beveiligingsmaatregel ten opzichte van elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal voor feiten bedoeld in dit voorstel. De doelstelling is te vermijden dat de overtreder verder recreatiedomeinen kan bezoeken in afwachting van de sanctie van de ambtenaar. Duur van deze maatregel wordt beperkt tot maximaal 3 maanden.

De betrokkene moet ook gehoord worden op het moment van de feiten om een te vermijden dat een quasi-straf wordt opgelegd aan een persoon die eventueel valabele argumenten heeft om zijn gedrag te verantwoorden. Er is wel een uitzondering voorzien voor het geval dat een verhoor om veiligheidsredenen niet mogelijk is, de betrokkene onder invloed is van drank of bekend staat als agressief of de leider van een groep bezoekers.

Tot slot voorzien we in een mechanisme voor de doorstroming van de noodzakelijke informatie om de domeinverboden te kunnen handhaven. Dit, zoals gezegd, op nationaal niveau.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.