Beleidsplan Ruimte Brugge

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurde de conceptnota goed voor het Beleidsplan Ruimte Brugge (het BRB). Deze nota wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de middenveldorganisaties. Eind maart start een publieke raadpleging bij de Bruggelingen.

Hiermee zet het stadsbestuur een nieuwe stap in zijn ruimtelijk beleid. Het bestuur vertaalt met het Beleidsplan Ruimte Brugge het Vlaams beleid, gekend als de bouwshift of voorheen de betonstop, naar de Brugse realiteit. Met het BRB zetten we de krijtlijnen uit voor slim en doordacht bouwen, en meer nog, voor slim en doordacht gebruik van de ruimte.

Vandaag is de strategische visie verankerd in een conceptnota. Daarin wordt het beeld geschetst van de stad die Brugge in 2050 wil zijn. De strategische visie kijkt dus op heel lange termijn en duikt dan ook niet in detail of in concrete projecten, ze bevat robuuste krachtlijnen die een hele tijd mee kunnen. De volgende maanden werken we die conceptnota verder uit in beleidskaders die wel concreter zijn en een kortere tijdsperiode beslaan. Die beleidskaders leggen de prioriteiten vast voor 1 tot 2 beleidsperiodes en hebben dus een tijdshorizon van 6 tot 12 jaar. Die beleidskaders zullen wel leiden tot concrete projecten. De input van de publieke raadpleging die eind maart start nemen we daarin mee.

 Alles vertrekt vanuit de vijf ambities in de strategische visie. Die vijf ambities vormen één verhaal en vertellen ons hoe we Brugge in 2050 zien. Dit verhaal vertrekt niet van een leeg blad. We bouwen voort op het ruimtelijk beleid van de voorbije decennia en willen – niettegenstaande het vandaag al goed leven is in de stad – de kwaliteiten die we in Brugge vinden nog versterken.

Ambitie 1: Open Ruimte Centraal

Om Brugge aantrekkelijk te houden als woon- en leefomgeving is open ruimte essentieel. Open ruimte biedt rust en ontspanning, en vormt zo een belangrijk complement van onze dynamische stad.

We zullen het openruimtenetwerk sterker en robuuster moeten maken om de steeds groter wordende (klimaat-)uitdagingen, zoals een stijgende zeespiegel, hitte, droogte, overstromingen, verzilting van landbouwgronden, afnemende natuurwaarden op te kunnen vangen. Maar de open ruimte gaat niet enkel over de klimaatuitdagingen maar ook om de kwaliteit van het wonen in onze stad. We willen dit doen door de grote landschappelijke gehelen zoals de bossen, meersen en polders te verbinden naar de binnenstad via parken, tuinen en andere groenelementen. Die open ruimte vormt ons groen-blauw netwerk.

Ambitie 2: Groeien in Kwaliteit

Alle toekomstige ontwikkelingen zullen een antwoord moeten bieden aan de vraag om in de toekomst nog plaats te voorzien om te wonen, te werken, te ontspannen. Maar om die vraag op te vangen zullen we vooral de ruimte die we al ingenomen hebben op een zuinige, efficiënte, slimme en vooral kwaliteitsvolle manier moeten innemen.

Het aantal Brugse huishoudens neemt veel sterker toe dan het aantal Bruggelingen, in Brugge zien we een grotere vergrijzing en gezinsverdunning waardoor we een vraag naar andere types woningen zien.

We zijn ook van mening dat de woonomgeving niet monofunctioneel is. Er is plaats voor verweving van wonen, ondernemen en recreatie.

Ambitie 3: Levend en divers erfgoed

‘Brugge en erfgoed’ is niet enkel de ‘oude’ binnenstad, het zijn ook kastelen, kloosters, abdijen en hoeves in het ommeland, modernisme in de stadsrand, 19de-, 20ste- en 21ste-eeuwse ingrepen. Alleen door die diversiteit te koesteren en verder in de verf te zetten blijft de stad haar aantrekkingskracht en dynamiek behouden. Een stad voor de Bruggeling, nog steeds aantrekkelijk voor bezoekers. Maar om dat erfgoed te kunnen blijven koesteren geven we het ook een actuele betekenis en bestemming. Naast het waarderen van ‘het oude’ zorgen we ook voor nieuwe kwaliteitsvolle architectuur. We zorgen voor erfgoed van de toekomst en met een toekomst.

Ambitie 4: Netwerk van Buurten

We zien de stad zoals deze beleefd wordt. Dagelijks bewegen we ons, afhankelijk van onze noden en wensen, doorheen en rond de stad. De noden en wensen willen we als het ware ‘onder de kerktoren’ aanbieden.

We kiezen voor de juiste voorzieningen op de juiste plek.

In de directe woonomgeving, bij wijze van spreken op het eind van de straat, moeten de dagdagelijkse voorzieningen zoals bijvoorbeeld een bakker, slager, buurtwinkel of een crèche een plaats kunnen krijgen.

In de ruimere woonomgeving zetten we in op centrumfuncties, scholen, supermarkt, recreatie en gemeenschapsvoorzieningen.

Ambitie 5: Magneet voor de regio

De stad is een aantrekkingspool. Het betekent dat bewoners van buur- of andere gemeenten naar Brugge komen om er bijvoorbeeld te werken.

Omwille van de ligging van de autosnelweg E40, de Expresweg, het spoor, Kanaal Gent-Oostende en het Boudewijnkanaal bevindt zich een concentratie van bovenlokale activiteit aan de westzijde van de stad en langs een noordzuidas van Zeebrugge tot de zuidelijke stadsgrens. Grote ontwikkelingen zullen dan ook in de toekomst aan de westzijde worden voorzien. Daarbij gaan we op zoek naar een goed nabuurschap zodat de grotere voorzieningen een actieve bijdrage leveren aan  een aangename leefomgeving. Daarbij willen we een voorloper zijn in duurzame energie, dit in de vorm van een warmtenet en plaats voor windturbines.

In een volgende stap schrijven we uit hoe we de strategische visie realiseren, stap voor stap tegen 2030, tegen 2040, legislatuur na legislatuur. Zo blijft het niet alleen een strategisch plan, maar wordt het ook uitvoeringsgericht plan om als bestuur aan de ruimtelijk toekomst van de stad te bouwen.

Eind maart starten we een publieke raadpleging. We nemen 60 dagen tijd voor dat traject. We werken ondertussen ook beleidskaders uit en finaliseren die tegen het einde van het jaar. Daarna volgt er een voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad, een openbaar onderzoek en een definitieve vaststelling door de Gemeenteraad. Nog verschillende momenten voor inspraak dus, om van dit ruimtelijk verhaal een gedeeld verhaal te maken.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.