Vergunning voor nieuwe school Sint Andreas

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleende de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe school voor Sint-Andreas, die momenteel gehuisvest is in de Garenmarkt. De school  verhuist naar een nieuwe schoolsite in de Jakobinessenstraat. Hiervoor worden de gebouwen van het voormalige KTA gesloopt en de beschermde panden op de hoek met de Nieuwe Gentweg gerestaureerd.

Op de site van het K.T.A. bevindt zich het voormalige passantenhuis Nazareth met een kapel uit de 14-15de eeuw. In de 16de   eeuw was er een uitbreiding toen de site omgevormd werd tot Magdalenagasthuis. Deze beschermde monumenten werden na jarenlange verwaarlozing door Stad Brugge in eigendom genomen en zullen worden gerestaureerd en in erfpacht gegeven aan de school. De omgevingsvergunning hiervoor werd verleend en er werd een premiedossier ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

In de Jakobinessenstraat wordt een deel van de omheiningsmuur met ingangspoort gesloopt, net als alle twintigste-eeuwse klaslokalen. Het volledige behoud van de historische muur is omwille van mobiliteit, verkeerstechnische eisen, sociale controle, in- en uitgang voor honderden fietsende leerlingen… niet mogelijk. Er werd daarom gezocht naar een compromis waarbij de oudste en meest waardevolle delen van de muur behouden blijven. Deze zullen ook zorgvuldig gerestaureerd worden.

Een hoogspanningscabine moet behouden blijven en wordt geïntegreerd in het nieuwe project. Er is gebruiksrecht verkregen op een stuk grond (het zgn. tennisveld) van de Regie der Gebouwen. Dit stuk terrein is dan ook meegenomen in het project.

Op deze bescheiden oppervlakte wordt dus een school voor 700 leerlingen (kleuter, lager, middelbaar) gepland en een sportzaal met gedeeld gebruik, zowel voor de school als voor extern gebruik door de Bruggeling. In heel het concept gaat ook aandacht naar groen en naar contact en dialoog met de buurt. 

De omvang van het programma en het smalle, lange perceel maakten het ontwerpproces niet eenvoudig. Er werd in het traject gezocht naar een evenwicht tussen de nieuwe functie en het behoud van de historische muur aan de kant van de Oude Gentweg, alsook de herbestemming van de beschermde gebouwen aan de Nieuwe Gentweg.

Op het perceel komen school en sport samen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Daarom moet op diverse uren gebruik kunnen gemaakt worden van deze gebouwen. Om dit project te realiseren, moet het budget nauwlettend in het oog worden gehouden. Er wordt 250m² meer gebouwd dan wat gesubsidieerd wordt, toch blijft deze oppervlakte het minimum voor de school. Om ruimte te winnen, zijn er onder andere buitenruimtes op een aantal daken en wordt er  creatief omgesprongen met ruimte. Zo zijn gangen bijvoorbeeld ook bruikbaar bij de klassen via verschuifbare wanden.

De gebouwen zijn hoofdzakelijk twee, en deels drie bouwlagen hoog en volgen de nokhoogte van de overzijde van de Jakobinessenstraat. De nieuwe sporthal komt aan de zijde van de Oude Gentweg achter de historische muur.

In de historische gebouwen komen ruimtes voor breed gebruik, die toegankelijk zullen zijn via de Nieuwe Gentweg, maar intern ook verbonden worden met de school. Een deel van het restaurant wordt in de voormalige kapel voorzien. Die laatste ruimte zal ook voor lezingen en heel kleinschalige concerten kunnen worden gebruikt.

Langs de Jakobinessenstraat worden hagen en enkele bomen voorzien. De straat zal een groen karakter krijgen wat vandaag helemaal niet het geval is. Het is een schoolgebouw zonder grenzen, waarbij alle functies aan elkaar hangen en verweven zijn. De gebouwen worden wat naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn zodat aan deze zijde ook een groene zone naast het voetpad kan voorzien worden. Er wordt afgestapt van het huidige schuin parkeren om voldoende ruimte te kunnen creëren voor het voetpad en voor een veilige schoolomgeving.

Voor de materialen liet de architect zich inspireren door de architectuur van de overkant van de Jakobinessenstraat. Er wordt onder andere horizontaal en verticaal metselwerk gebruikt, reliëf, lijsten, specifiek houten schrijnwerk etc.

 Om tegemoet te komen aan enkele parkeerplaatsen die verdwijnen in de Jakobinessenstraat, worden 15 parkeerplaatsen in het aanpalende Jakobinessenpark ter beschikking gesteld voor de omwonenden. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.