Windplan voor Brugge

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het College keurde het ontwerp van een windplan goed. Met dat windplan wordt ingezet op twee terreinen. Enerzijds verankeren we mogelijke locaties voor windturbines in duidelijk afgebakende zones. Zo zorgen we voor rechtszekerheid voor organisaties en bedrijven die initiatief willen nemen om windturbines te plaatsen. Anderzijds dragen we bij aan de ambitie om te evolueren naar een fossielvrije stad waar energie enkel uit hernieuwbare energiebronnen wordt gewonnen.

Met dit windplan lokaliseren we windturbines in het havengebied en zien we potentieel voor windturbines in de industriegebieden langs de Blankenbergse Steenweg. Dit komt ongeveer overeen met de gebieden waar nu ook al windturbines staan. We clusteren dus en kiezen zo voor een concentratie van windturbines. We vrijwaren daarmee ook de open ruimte die we nog hebben en die een duidelijke meerwaarde betekent voor het wonen, werken en recreatie in onze stad. Wie geniet nu niet van een fietstocht naar Damme of in onze polders, naar onze bosrijke rand of naar onze meersen?

In het kader van dit windplan werd maandag door het college een voorwaardelijk gunstig advies gegeven op een ontwerp-project-MER voor het plaatsen van 3 windturbines in de achterhaven door Electrabel. Dit advies werd bezorgd aan het departement Omgeving. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 25 mei. Daarna zal het CBS ook de bezwaren bezorgen aan het departement. Het advies is voorwaardelijk gunstig omdat er onvoldoende wordt aangetoond dat de voorgestelde types turbines geen hypotheek leggen op een duurzame ontwikkeling van de haven alsook dat hiermee een maximaal rendement wordt nagestreefd. Ook de impact op de vogelpopulaties is onvoldoende uitgewerkt in het ontwerp-project-MER waardoor niet zeker is of de conclusies correct zijn. Op dat punt stelt de stad voor om het project-MER bij te sturen.

Eerder in maart gaf het College een ongunstig advies voor het plaatsen van 1 windturbine in de binnenhaven in de Lodewijk Coiseaukaai 160 door Luminus. Er werden 351 bezwaren ingediend en 1 petitie tegen de turbine. De nabijheid van de woonkern Kruisabeele vormde een belangrijk element bij het negatief advies evenals de hypotheek die deze turbine zou kunnen leggen op de repoweringskansen van de rij windturbines aan de westelijke kant van het boudewijnkanaal.

Deze voorbeelden tonen aan dat een windplan wel degelijk nodig en nuttig is want momenteel probeert Luminus met een nieuwe aanvraag opnieuw een vergunning te krijgen. Volgens het windplan zal dit opnieuw een negatief advies krijgen.

Het windplan beschermt ook onze polderdorpen door een buffer af te bakenen van 500 meter rond onze woonkernen. Zo willen we de leefomgeving en woonkwaliteit behouden die in onze polderdorpen vaak onder druk staat. Voor Zwankendamme, dat al heel sterk omgeven is door havenactiviteiten, hebben we een extra buffer voorzien. Wat vergund is kan uiteraard blijven staan, maar nieuwe windturbines adviseren we negatief.

De stad zal de principes die in dit windplan zijn opgenomen en de kaart met prioritaire zones gebruiken bij het formuleren van zijn adviezen aan de deputatie en het Vlaams Gewest. Zij zijn namelijk diegene die de meeste vergunningen uitreiken. Door een doordacht plan en duidelijk afwegingskader hopen we dat beide ons zullen volgen in onze adviezen. Na goedkeuring door de Gemeenteraad zullen zij de eerste zijn die ons windplan ontvangen en lichten we hen dit toe.

Voor wie bezorgd is of dit voldoende ruimte is om de klimaatdoelstellingen te halen: Het windplan voorziet voldoende ruimte in Brugge voor windturbines om Brugge fossielvrij te maken en zo dus ook minder CO2 uit te stoten. Er werden simulaties gemaakt op basis van de huidige gekende parameters.

Met 52 operationele windturbines in 2021 heeft Brugge alvast een belangrijke lokale duurzame energiehub gerealiseerd in en rond de haven. Uit het windplan blijkt dat er nog bijkomend potentieel is voor het plaatsen van windturbines in de haven- en een aantal industriezones en dit met het volste respect voor bewoning, landschap en natuur. Samen met de repowering van de bestaande windturbines is de verdere uitbouw van deze lokale duurzame energiehub één van onze belangrijkste stapstenen om onze klimaatdoelstellingen tegen 2030 te behalen.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.